Vandværkets historie

I/S Biersted Vandværk er stiftet 5. september 1938

Værkets første boring fra 1938 var placeret i haven til Stationsvej 49 (parcel 12 am, som er naboen til vandværkets nuværende grund). Denne boring har ikke fået noget nummer. Indvindingen fra denne boring er stoppet på et ikke nærmere bekendt tidspunkt. 
Ved renovering af huset i 1994 blev boringen fundet i 2 meters dybde. Boringen var blevet ”sikret” med en jernplade. 
Boringen blev forsvarligt plomberet af hensyn til forurening af grundvandet.

Den første registrerede boring er boring 1, som er placeret på parcel matr. no. 12bh (en del af den nuværende 12 aq). En naboparcel (12 aq) er blevet tilkøbt for at udvide værket og på denne grund er der placeret 3 boringer således at værket på daværende tidspunkt rådede over 4 boringer, som fik numrene 1 til 4. 
Boring 1 (på parcellen 12bh) er senere taget ud af drift på grund af forekomsten af metangas. 
Boringen er blevet forskriftsmæssigt forseglet omkring 1990. Boring 4 blev etableret i 1969
De øvrige 3 boringers etableringstidspunkt er ukendt.

I 1979 blev der tilkøbt endnu et stykke jord. Sælger var Morten Staun. Dette udstykkes fra en mark tilhørende gården Stationsvej 37. Stykkes tildeles matrikelnummer 7ah og får adressen Stationsvej 37B. Stykket ligger sydvest for Teglværksvej 28 og bag Stationsvej 47B. Adgangsvejen er via ”vejen” mellem Stationsvej 37A og Stationsvej 39.

På dette nye stykke blev boring 5 etableret i 1980 og boring 6 i 1991. Boring 5 blev beskadiget (pumpe tabt i boringen) i 1991, hvilket var årsag til etablering af boring 6. Boring 5 blev senere restaureret (den tabte pumpe fisket op) og der blev monteret en ny pumpe, men boringsdybden er reduceret til ca 60 meter på grund af nedfalden kridt.

Biersted Frysehus, som var placeret på et stykke jord mellem matr. 12aq og 12bh (benævnt 12 bs) blev nedlagt i 1992. Biersted Vandværk købte ejendommen. De tre matrikler blev alle sammenlagt til matr 12 aq.
Bestyrelsen besluttede i 1992 at lade opkrævning af vandafgifter foregå via den kommunale ejendomsskattebillet.
Vandværket blev ombygget i 1993 - 94 således at hydroforen med tilhørende tårn blev fjernet og rentvandspumperne blev trykstyrede (med VLT). Rentvandtanken blev beklædt med plastfolie. Pris 46.080 kr.
Hjemtaget lån 250.000 med kommunegaranti.

I 1994 blev grunden Teglværksvej 28 indhegnet med aflåste porte. Hegnet kostede 19.125 kr. Ligeledes blev det gamle frysehus fjernet. Vandværkshuset blev vandskuret.

I 1995 blev der lagt nyt tag på vandværksbygningen idet det gamle betontag var utæt med forurening af rentvandstanken til følge. Samtidig blev iltningstårnet fjernet. Planen med den høje rejsning på det nye tag var at udnytte pladsen til kontor/mødelokale. Nyt tag kostede 125.835 kr i 1995.
Trappe til overetagen kostede 19.500 Kr.

I perioden 1997-1999 blev der installeret vandmålere hos alle interessenter. Der var en del uro blandt interessenterne fordi bestyrelsen startede med at stille krav om installation af måleren i en udendørs brønd betalt af vandværket. Dette krav blev senere frafaldet, da det ikke kunne fastholdes ifølge gældende regulativ. De interessenter, som havde fået brønd, fik tilsendt en regning på brønden, hvilket de blev sure over. Uroen resulterede i en ret stor udskiftning i bestyrelsen.

Installation af vandmålere betød et stort fald i vandforbruget. Det var i 1997 på ca 100.000 m3 og i 1998 på 83.000 m3. Indvindingstilladelsen på 140.000 m3 er således for stor. Den blev da også reguleret ned til 110.000 m3 da amtet begyndte at opkræve gebyr beregnet efter indvindingstilladelsen. De installerede pumper i boring 5 og 6 er ligeledes alt for store således at rentvandstankens buffertfunktion ikke udnyttes.

I 1997 blev der konstateret en ikke kritisk forurening af pesticidet BAM. 
Der blev i 1999 lavet en undersøgelse af boring 5 og 6 med det resultat at der er fint rent vand i kridtlaget mere end 20 meter nede i undergrunden. Boring 5 og 6 blev derfor repareret idet det blev nedsat et nyt filterrør af 18 meters længde til 65 meters dybde. Udenom filterrøret blev der hældt filtersand, så det område fra dækkede de 18 m samt bunden af boringen (fra 72 m til 47 m´s dybde). Herover blev der hældt forseglingsler (Bentonit) og stabilgrus til 2-4 m under overfladen. De sidste 2-4 meter blev forseglet med cement/sand eller stabilgrus. Samtidig blev begge pumper udskiftet fra store pumper med kapacitet på 60-70 m3/time til pumper på 15 m3/time (der fint klarer det reducerede forbrug) for derved at suge mindre forurenet ”overfladevand” ned i boringen. Analyseresultatet efter denne omgang viste et indhold af BAM, Nitrat og Mangan mindre end laboratoriet kunne konstatere og et meget ringe Jernindhold. Boring 4 blev taget ud af produktion, blev forseglet som overfor beskrevet og blev herefter ”ophøjet” til ”Overvågningsboring” med det formål at kontrollere forureningen løbende.

I maj/juni 2000 blev boring 3 ”repareret” efter samme ”opskrift” som ovenfor nævnt med ny pumpe med kapacitet på 15 m3/time. Der er herefter en kapacitet på 45m3 råvand pr time, hvilket med god sikkerhedsmargen dækker behovet på 70.000 – 80.000 m3/år
Boring 2 blev lukket og forskriftsmæssigt forseglet.
Under den ovennævnte gennemgang af anlægget i 1999 blev det samtidigt konstateret, at filtrene var alt for store til det reducerede behov. Efter anbefaling fra SILHORKO blev det ældste sæt filtre (KEMIC) taget ud af drift og alt råvand ledt gennem SILHORKO – filtrene fra boringerne 2, 3, 5 og 6. Efter juni 2000 kun fra boring 3, 5 og 6. Kemic filtrene blev ”solgt” til Birkelse Vandværk, idet Birkelse kun betalte hvad det kostede at få filtrene tømt og få dem ud af bygningen.

Naboen til Vandværket (Evan Skjeldmose) havde periodisk klaget over støj fra vandledningerne fra boring 5 og 6 til vandværket. Det blev derfor besluttet at nedlægge nye rør uden skarpe knæk (en ubrudt længde uden samlinger). Forsøg på tinglysning af en adgangsvej over grundene Teglværksvej 20, 24 og 26 mislykkedes fordi ejerne ikke frivilligt ville tillade en tinglysning og bestyrelsen ønskede ikke at ekspropriere. Efter at ejendommen Stationsvej 45 blev købt af Skjeldmose opstod muligheden for at tinglyse en ny rørtrace over grundene Stationsvej 47A og 45. Sammen med nye råvandsledninger blev afløb fra drænbrønden etableret. Dette projekt blev gennemført i oktober 2001.
Ligeledes i efteråret 2001 blev vandledningerne på Nørhalnevej og Aabyvej udskiftet samtidig med etablering af cykelsti.

Ultimo 2000 blev rentvandstanken renoveret med kraftig rengøring, nyt pudset loft og maling. Filterrummet blev ligeledes malet og ommøbleret og rørføringen til rentvandstanken blev lagt om.

Primo 2001 blev der installeret en ny styring af vandnivauet i rentvandstanken. Den gamle havde svigtet et par gange med manglende vand i hanerne til følge.

I løbet af 2002 blev det indkøbt et nyt edb anlæg med AutoCad funktion og optegning af ledningsnettet blev indledt. Tegning på grundlag af den gamle papirtegning viste sig umulig, hvorfor der blev indkøbt digitale grundtegninger fra Naturgas selskabet
2 rørsprængninger i 2003 som tilsammen kostede 43.500 kr og nedbrud på VLT anlægget resulterede i beslutning om at justere på styringen. De to affugtere er blevet udskiftet, da reparation ikke længere var mulig. Grunden Stationsvej 37A er blevet renoveret og gamle buske og træer fjernet og der er opsat nyt trådhegn med jernlåge. Der blev installeret alarmoverførsel til teknikerne fra Aabybro Vandværk. Indkøb af Autocad system til optegning af ledningsnettet – Henning Larsen varetager optegningen

2004. Renovering af rentvandstanken og lukning af vinduer. Klinker på gulvet i begge rum for at lette rengøring. Renovering af ledningsnettet med udskylning og omløbsmuligheder. Optegning af ledningsnettet fortsættes

2005: Etablering af udskylning og omløb fortsættes. Optegning af ledningsnettet fortsættes. Økonomien så fin at der planlægges med indkøb af obligationer

2007: Ledningsnettet er færdigtegnet. Teknisk forvaltning har overtaget tilsynet med vandværket og har været på besøg for første gang i 10 år. Desuden er Amtets administration af vandværkssager overgået til kommunen og der er etableret et vandråd i kommunen bestående af storkommunens vandværker og kommunens teknikere

2008: Filter rensningssystemet er renoveret med ny styring og ny luftindblæsning. Vi har renoveret nogle stikledninger efter klager over manglende vandtryk. Økonomien er fortsat fin men den økonomiske krise har bevirket at obligationerne er faldet noget i værdi. 

2009: Ny udstykning på Sundbyvej med heraf følgende større ledninger til udstykningen. Kompressoren udskiftet til en mindre støjende skruekompressor. Flowmåler og elmåler på hver boring hvilket forbedrer overvågningen samtidig med at boringerne blev renoveret med nye lejer i pumpen og udsyring af selv boringen. Hjemmeside etableret under Biersted.net

2010: Vandværket udskifter I/S'et med AMBA. Jammerbugt Forsyning oprettes. Det bliver det nye selskab, som vandværket skal samarbejde med omkring måleraflæsning. Vi opretter aftale med MICROWA om opkrævning af penge. Ny udstykning på Borgergade bliver etableret inklusive udskiftningen til større ledning på Stationsvej. Det store pengeforbrug resulterede i salg af obligationer (med fortjeneste). Den faste afgift forhøjes fra 450 til 55o kr/år

2011: Der er nu 630 forbrugere under BVV. Rykkergebyr nedsat fra 250/300 kr til 100 kr. Grønafgift steget til 5.90 kr

2012: Boring 6 udskiftet med en erstatningsboring med en 8 m3 pumpe for at minimere suget i undergrunden, af samme grund er Boring 3 og 5 er neddroslet til 8m3. Filtrene ombygget til for-efterfilter og filtersandet udskiftet, hvilket resulterede i at vi købte meget vand fra Aabybro og pumpede meget vand i kloakken.

2013: 635 forbrugere. Silhorkos aftale om serrvice på vore filtre er opsagt - de levede ikke op til vore forventninger. Der er i stdet lavet aftale Kemic. Adviserede udstykninger på Hedebovej og Borgergade er ikke sat i værk grundet manglende købelyst. Elmer Bendtsen erstattes af Frank Trolle som formand.

2014: 643 forbrugere. Boring 3 lukket efter BAM/BENTAZON forurening. Vi leder efter ny kildeplads. Hentet tilbud hjem på nyt SRO anlæg. Serviceaftale med Aabybro Vandværk og driftsassistance opsagt - Nr.Halne VVS har overtaget aftalen til en lavere pris, ligesom der er lavet nye aftaler om hæk- og græsklipning.